ทำความรู้จักกู๊ดเยียร์
บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
เป็นหนึ่งในสามผู้นำของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินภายใต้ชื่อการค้า“กู๊ดเยียร์”บริษัทฯก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่25กรกฎาคม พ.ศ.2511 ด้วยทุนจดทะเบียน60ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตจัดจำหน่ายและส่งออกผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และยางล้อเครื่องบินบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทุกระดับดังจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเสมอมา

ในปี 2512 บริษัทฯได้ทำข้อตกลงในด้านความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีการผลิตและการบริหารกับบริษัทกู๊ดเยียร์ไทร์แอนด์รับเบอร์จำกัดประเทศสหรัฐอเมริกาต่อมาในปี 2513 บริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(B.O.I.)เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกิจการผลิตและหล่อดอกยางเครื่องบิน และเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2521 บริษัทฯได้รับอนุมัติให้นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่2/2533 เมื่อวันที่28 มีนาคม 2533 ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 60 ล้านบาทเป็น 74 ล้านบาทและเมื่อวันที่ 20 เมษายน

พ.ศ.2537 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพนิติบุคคลตามประมวลกฏหมายแพ่ง และ พาณิชย์เป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมร้านยางรถยนต์ ศูนย์จำหน่ายยางรถยนต์ ยางใหม่ ล้อแม็ก ขายยางรถยนต์ราคาถูก เช็คราคายางรถยนต์ ราคายางรถยนต์ล่าสุด คุณภาพดี